เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1


โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key  Questions
 นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อ หน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “มหัศจรรย์วันของหนู”
  -เพลง “ออกกำลังกาย”

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “มหัศจรรย์วันของหนู” เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจอยากเรียนรู้เรื่อง ตัวเรา
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพวันแรกที่หนูมาโรงเรียน
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ร่างกายของฉัน”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิต, สิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง
   - สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
    - บุคคลต่างๆ ภายในห้องเรียน, โรงเรียน, บ้านเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อเชื่อมโยงสู่บุคคล


ใช้ :
- นักเรียนวาดภาพระบายสีบุคคลภายในโรงเรียนที่นักเรียนรู้จัก
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?” “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อ หน่วย โดยใช้  Blackboard  Share
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.1/2559
วันศุกร์(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ออกกำลังกาย”
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ทำไมเราต้องออกกำลังกาย  ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยจะเป็นอย่างไร?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟัง
ใช้:
นักเรียนเต้นประกอบเพลงออกกำลังกาย


ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
ชิ้นงาน
- วาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน


ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ยังอยู่ในกระบวนการปรับตัวและทบทวนวิถีของพี่ๆ อนุบาล 2 และสร้างแรงเพื่อให้นักเรียน อยากเรียนรู้เรื่องของคนเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง ในสัปดาห์แรกนักเรียนได้ทำกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจบุคคลภายในโรงเรียนและสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบๆ โรงเรียน นักเรียนสนุกสนานกับการได้ร้องเพลงตาหูจมูกพร้อมทำท่าทางประกอบ การฟังนิทาน การปั้นดินน้ำมัน และวาดภาพวันแรกที่นักเรียมมาเรียนจากการเดินสำรวจ ทุกคนทำได้ดีมาก

    ตอบลบ