เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้  เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การดูแลรักษาร่างกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
   11


  โจทย์
สรุปองค์ความรู้
- นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “ ตัวเรา”
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย ตัวเรา
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “ ตัวเรา ”
Wall  Thinking :                 
 ใบงานเขียน  Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย “ ตัวเรา”
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
-ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียนวันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูและนักเรียนท่องคำคล้องจอง “Body  ร่างกาย
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำคลองจอง
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเรา และทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา
ใช้ :
นักเรียนเขียน Mind  Mapping  สิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วย : “ ตัวเรา

วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน  Quarter นี้”?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปริศนาคำทา
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันรูปวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร้องเพลง ออกกำลังกายพร้อมทำท่าทางประกอบ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ ร่างกาย ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง ออกกำลังกายรับแสงตะวัน
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้ว
และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยตัวเรา  ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้หน่วย “ ตัวเรา  ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ใช้ :
นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการแสดงละครเต้นประกอบเพลง

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “ตัวเรา” ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ชิ้นงาน
- ใบงานเขียน web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้  เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การดูแลรักษาร่างกาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่ 11 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ Quarter ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ "ร่างกายของหนู" พี่ๆ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเจริญเติบโต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โครงสร้างหน้าที่ของตนเอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดและแข็งแรง และสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ครูนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้โดย เผยแพร่ ผ่านการแสดงละคร "เรื่อง ไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไร และเต้นประกอบเพลงร่างกายของหนู พร้อมจัดนิทรรศการโชว์ชิ้นผ่านจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้ปกครองชื่นชมความงอกงาม ตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ