เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจวัตรหรือการเล่นได้

Week
lnput
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ :
ดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เชื่อมโยงสู่การทำความสะอาดของเล่น  ของใช้  เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
Key  Questions
ทำอย่างไรร่างกายของนักเรียนถึงจะแข็งแรง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง และปลอดภัย
Show and Share:
 สิ่งประดิษฐ์หน้ากากรูปคน
Wall Thinking:
- แว่นตาหรรษา 
- ต่อเติมภาพ ระบายสีและตัดตามรูปภาพ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
  - บรรยากาศในชั้นเรียน
  - นิทาน
  - เพลง
  - ภาพโปสเตอร์
  - แบบจำลองฟัน
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ ปลอดภัยไว้ก่อน  ”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  มีตัวละคร คือใครบ้าง”?
- ใคร ทำอะไร แล้วเกิดอะไรขึ้น?
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของร่างกาย
ใช้ :
นักเรียนต่อเติมภาพระบายสีและตัดตามรูปภาพ

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์ที่เคยได้รับอันตรายจากการเล่นหรือการออกกำลังกาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวีธีการดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรงและปลอดภัยได้อย่างไร?
เชื่อม :
  - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นหรือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และปลอดภัย
ใช้ :
ปั่นดินน้ำมันรูปเล่นก๊ฬาหรือการออกกำลังกาย

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์การทำความสะอาดอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น  มือ  ฟัน  ร่างกาย
- ครูนำสื่ออุปกรณ์การแปรงฟัน ได้แก่ ฟันปลอม แปรงสีฟัน มาสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนจะมีวิธีดูแลร่างกายให้สะอาดได้อย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากภาพโปสเตอร์
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดูแลร่างกายให้สะอาด เช่น  ล้างมือ  แปรงฟัน  อาบน้ำสระผม
ใช้ :
นักเรียนปฏิบัติจริง เช่น  ล้างมือ  แปรงฟัน
อาบน้ำสระผม

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ กิน อยู่ คือ ตอน ผักสีเขียว
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ (โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินจากผัก วิตามินจากผลไม้)
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
 ใช้ :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารเมนู สลัดผักผลไม้

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูให้นักเรียน ดูคลิปวีดีโอ ตอน PJ มหัศจรรย์ร่างกายของเรา”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลร่างกาย
ใช้ :
นักเรียน  Show and Share ปั่นดินน้ำมันรูปเล่นก๊ฬาหรือการออกกำลังกาย


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดูคลิปวีดีโอ อันตรายจากการเล่น และการกิน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสาธิตการแปรงฟัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสังเกตภาพโปสเตอร์การทำความสะอาดอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น มือ ฟัน ร่างกาย
                          
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์หน้ากากรูปคน
 - ปั้นดินน้ำมันรูปการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย
 - ต่อเติมภาพระบายสีและตัดตามรูปภาพ


ความรู้
นักเรียนสามารถดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจวัตรหรือการเล่นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้


ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 7 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สะอาดและปลอดภัย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย พี่พลอยใส: ตัวเราก็จะเหม็นไม่มีคนอยากอยู่ใก้ล พี่จินจู : ตัวเราก็จะมอมแมม ครูเล่านิทาน เรื่องปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ครูและนักเรียนเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับอัตรายจากการเล่นหรือการออกกำลังกาย นักเรียนปั่นดินน้ำมันรูปเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย ครูนำสื่ออุปกรณ์การแปลงฟัน ได้แก่ ฟันปลอม แปรงฟัน ครูสาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี ครูให้นักเรียนออกมาสาธิตการแปรงฟัน ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับการดูแลร่างกายให้สะอาด เช่น การล้างมือ แปรงฟัน อาบน้ำสระผม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะมีวิธีดูแลร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงได้อย่างไรบ้าง พี่แสตมป์ : กินผักผลไม้ครับ พี่พลอยใส: ออกกำลังกายค่ะ พี่อ๋อมแอ๋ม : ตัดเล็บให้สั่นแล้วล้างมือให้สะอาดค่ะ พี่จินจู : แปรงฟันให้สะอาดค่ะ พี่วันใหม่ : ไม่กินลูกอมเพราะฟันจะผุค่ะ และในสัปดาห์นี้ นักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอมีเมนู "สลัดผักผลไม้" ครูให้การบ้านในการเตรียม ผัก ผลไม้ ในการทำสลัด และในวันศุกร์ ครูและนักเรียนร่วมกันทำสลัดผักผลไม้ และรับประทานร่วมกัน พี่ๆ ทุกคนชอบกับการที่ได้ลงมือทำทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ