เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตัวเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน

Week
lnput
Process
Output
Outcome
8
โจทย์ :
บทบาท หน้าที่ของตัวเองและผู้อื่น
Key  Questions
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนในโลกนี้ทำหน้าที่เดี่ยวกัน?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
  นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
Wall Thinking:
หุ่นมือโตขึ้นหนูอยากเป็น ...?
Show and Share:
 สิ่งประดิษฐ์หุ่นมือโตขึ้นหนูอยากเป็น ...?
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน็้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
  - นิทานเรื่อง คุณแม่นักซักผ้า
  - เพลง เด็กดี


จันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “คุณแม่นักซักผ้า”
นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้อื่นมากขึ้น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าคนแต่ละวัยทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม ;
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทานและบทบาทหน้าที่
ใช้ :
นักเรียนเขียน Mind Mapping เรามาโรงเรียนทำไม
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เด็กดี”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ร้อง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?”
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น
ใช้ :
ประดิษฐ์หุ่นมือโตขึ้นหนูอยากเป็น...?
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5 คน
- ครูให้นักเรียนสังเกตการณ์ทำงานของบุคคลต่างๆ ภายในโรงเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - นักเรียนเห็นใคร ทำอะไรบ้าง?
 -  ทำไมทุกคนต้องทำงาน ถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างไร?
  - ทุกคนทำงานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลต่างๆ  ภายในโรงเรียน
ใช้ :
นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกตบุคคลในเรียน
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง ทุกคนรู้หน้าที่
เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง บุคคลแต่ละอาชีพต่างๆ ”เพื่อให้นักเรียนเห็นความเหมือนหรือความแตกต่างของแต่ละอาชีพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไปทำหน้าที่แทนคุณพ่อ,คุณแม่  แล้วคุณพ่อ,คุณแม่มาเรียนแทนนักเรียน  เพาระอะไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
นักเรียน  Show and  Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกตบุคคลในเรียน
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ทำงานของบุคคลต่างๆ ภายในโรงเรียน 
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของตัวเองและผู้อื่น
ชิ้นงาน
 - ประดิษฐ์หุ่นมือโตขึ้นหนูอยากเป็น...?
 - ปั้นดินน้ำมันรูปกิจกรรมที่หนูชอบทำกับแม่
  - บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
  - เขียน Mind Mapping เรามาโรงเรียนทำไม
ความรู้
นักเรียนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตัวเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าและยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตสิ่งที่ได้จากการทดลอง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ       
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ภาพกิจกรรมภาพชิ้งาน                                                                 

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองและผู้อื่น ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าคนแต่ละวัยทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? พี่พลอยใส: ต่างกันค่ะเพราะว่าเด็กต้องเรียนหนังสือพ่อแม่ต้องทำงาน พี่กาย : พ่อแม่ต้องหาให้เลี้ยงลูกๆครับ พี่สายไหม : คุณแม่ต้องทำกับข้าวให้ลูกๆทานมาโรงเรียนในตอนเช้าค่ะ พี่วันใหม่ : คุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานหาเงินเพื่อจะซื้อชุดนักเรียนให้กับเด็กๆค่ะ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมาโรงเรียนทำไม พี่อิม : มาเรียนหนังสือเพื่อจะได้เป็นคนเก่งค่ะ พี่กร:มาเรียนหนังสือและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆครับ พี่ไดมอนด์ : หาความรู้ให้กับตัวเองจะได้เป็นคนเก่งครับ นักเรียนเขียน Mind Mapping เรามาโรงเรียนทำไม และประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นมือและในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ครูให้นักเรียนไปสังเกตและสอบถามการทำงานของบุคคลต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น คุณครู คุณลุง คุณป้า จากการไปสังเกตแล้วกับมาที่ห้องเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นใคร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง พี่ไดมอนด์ : เห็นคุณป้า ทำกับข้าวให้คุณครู เด็กๆ ผู้ใหญ่ใจดีครับ พี่หนูดี : คุณป้าต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าเพราะคุณป้ามีหน้าที่ทำความสะอาดด้วยค่ะ พี่โช๊ค : เห็นคุณลุงให้อาหารพี่ไก่ครับ พี่น๊อต : คุณลุงทำหน้าที่เลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์มทั้งหมดเลยครับ พี่จินจู : คุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือค่ะนักเรียนสอบถามบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปสังเกต นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ