เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจการเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถยอมรับกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3

โจทย์ :
วงจรชีวิต  การเจริญเติบโตของคน
Key  Questions
เราเกิดมาได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ วงจรชีวิต  การเจริญเติบโต
Wall  Thinking : ใบงาน เขียนคำศัพท์การเจริญเติบโตของคน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- คลิปวีดีโอ
- ภาพโปสเตอร์

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตายของคน  พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
 - นักเรียนเห็นแล้วรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ใช้ :
นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมระบายสีการเจริญเติบโตของคน 
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 - นักเรียนสังเกตภาพโปสเตอร์ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า สองภาพนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้:
นักเรียนวาดภาพระบายสี เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนแสดงบทบาทสมมติคนในวัยต่างๆ ให้เพื่อนทาย 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดคนแต่ละวัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคนแต่ละวัยเหมือนหรือต่างกัน
 ใช้ :
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทาน เรื่อง ร่างกายของหนู
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนเกิดมาได้อย่างไร”?
ถ้านักเรียนไม่ได้เกิดมาเป็นคน
นักเรียนอยากเกิดเป็นอะไร เพราะอะไร
 - คนมีการเจริญเติบโตอย่างไร?
   - เพศหญิงกับเพศชายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร สังเกตได้จากตรงไหน
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวงจรชีวิต / การเจริญเติบโต / เพศ / การสืบพันธุ์ของคน

ใช้ :
ปั้นดินน้ำมันรูปผู้หญิงและผู้ชาย

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 3 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
-
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
 นำเสนอชิ้นงานภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงบทบาทสมมติ
-  ครูนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวงจรชีวิต / การเจริญเติบโต / เพศ / การสืบพันธุ์ของคน
ชิ้นงาน
- ประดิษฐ์ตุ๊กตา ค คนตัวเล็ก
 - ปั้นดินน้ำมันรูปผู้หญิงและผู้ชาย
 - เขียนคำศัพท์พร้อมระบายสีการเจริญเติบโตของคน

 ความรู้
 นักเรียนเข้าใจการเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดาและสามารถยอมรับกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ ฟังนิทานและดูภาพโปสเตอร์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
   ทักษะการสังเกต
- สังเกตความเหมือนและความแตกต่าง
ของแหล่งน้ำต่างๆ และบอกเล่าให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- สังเกตเกี่ยวกับการทดลอง “การเดินทางของน้ำ เช่น อุปกรณ์ในการใช้ทดลอง สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง
- สามารถตอบคำถามหลัง คาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการทดลอง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำต่างๆ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปันยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างกิจกรรม
ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 3 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วงจรชีวิตการเจริญเติบโตของคน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด คนเกิดมาได้อย่างไร พี่ไดมอนด์ : เกิดมาจากพ่อแม่ครับ พี่แสตมป์ : ก่อนที่เราจะเกิดมาเราจะเหมือนลูกอ๊อดครับ และในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้วาดรูปคนผู้หญิง ผู้ชายและฝึกเขียนคำศัพท์ ปั่นดินน้ำมันเป็นรูปคนและประดิษฐ์ตุ๊กตาคนจากไข่ ครูให้นักเรียนอาสาออกมาแสดงบทบาทสมมติให้เพื่อนทาย และพี่ๆ ได้สังเกตความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย พี่ออม: ผู้ชายจะมีผมสั่นกว่าผู้หญิงค่ะ พี่หนูดี : พี่ผู้หญิงใส่กระโปร่งค่ะ พี่ใบพลู: พี่ผู้หญิงจะรัดผมพี่ผู้ชายจะไม่รัดผมค่ะ พี่น๊อต: พี่ผู้ชายจะใส่กางเกงครับ พี่พลอยใส : พี่ผู้หญิงจะชอบเล่นตุ๊กตา พี่ผู้ชายจะไม่เล่นเพราะว่าชอลเล่นฟุตบอลค่ะ พี่กาย: พี่ผู้ชายจะชอบเล่นฟุตบอลครับ ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทุกคนสนใจในการทำกิจกรรมและทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ