เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ  และตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

Week
lnput
Process
Output
Outcome
9
โจทย์ :
การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น
เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ
Key  Questions
ทำไมเราต้องสวัสดีทักทายกัน?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
 นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ  แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน
Wall  Thinking :
วาดภาพระบายสีเล่นด้วยกันกับเพื่อน
 Show and Share :
ปั่นดินน้ำมันเล่นกับเพื่อน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
นิทานเรื่อง ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง  ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีตัวละครใครบ้างใครไปทำอะไร ที่ไหนบ้าง?
เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร” “ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพระบายสีสถานที่ต่างๆ
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปริศนาคำทาย
ใช้ :
นักเรียนเขียน  Web สถานที่ต่างๆ

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม แบ่งปันสิ่งของ”
- ทำไมนักเรียนต้องบริการคนอื่น และเมื่อนักเรียนได้บริการแล้วรู้สึกอย่างไร?
 - เวลาที่มีคนอื่นมาบริการนักเรียน นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่เล่น
ใช้:
นักเรียนปั่นดินน้ำการเล่นร่วมกับเพื่อน
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น”  เพื่อให้นักเรียนรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นๆ เช่น พ่อ แม่, ครู, เพื่อน อย่างไร?
นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียน, ห้องครัว, ห้องสมุดอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน
ใช้ :
นักเรียนประกอบอาหาร

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจบริเวณรอบๆ ตึกอนุบาล 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจบริเวณรอบๆ ตึกอนุบาล 
- ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆตึกอนุบาล
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริศนาคำทายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นเกม แบ่งปั่นสิ่งของ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
ชิ้นงาน
 - วาดภาพระบายสีสถานที่ต่างๆ
  - ปั้นดินน้ำมันรูป เล่นด้วยกันกับเพื่อนความรู้
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ  และตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพกิจกรรม
ภาพชิ้นงาน


2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. สัปดาห์ที่ 9 กับการเรียนรู้การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ และสถานที่ ซึ่งทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ พี่ๆ ได้เตรียมอุปกรณ์ในการดูแลสถานที่ในห้องเรียนของตนเองและบริเวรรอบๆ ตึกอนุบาล พี่ช่วยกันทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้บริเวณรอบๆ สนามเด็กเล่นและยังได้ทำขนมถั่วแปบแบ่งปัน และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น พี่ๆ ได้ปั่นดินน้ำมันสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองรู้จัก และวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสถานที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบล สถานีตำรวจ ฯลฯ ทุกคนสนุกสนาน สามารถตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในสัปดาห์นี้ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ