เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
   6
โจทย์ :
อวัยวะในร่างกาย /หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
Key  Questions
ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
 นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
Wall  Thinking : ใบงานเขียนอวัยวะในร่างกายของฉัน
 Show and Share : นำเสนอปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเรา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-  เพลง นิ้วมือของฉัน
- นิทานเรื่อง ร่างกายของฉัน
- รูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ร่างกายของฉัน”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า“ส่วนต่างๆของร่างกายมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
 นักเรียนทำใบงานเขียน web อวัยวะในร่างกาย
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “นิ้วมือของฉัน”
- ครูให้นักเรียนการทดลองปิดตา “ใช้แขนหรือมือข้างเดียว หรือส่วนอื่นในร่างกาย ทำกิจวัตรประจำวัน
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำการทดลองที่ใช้ส่วนต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร  เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนในการทดลองทำกิจกรรม

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูขออาสาสมัครนักเรียนผู้ชายและนักเรียนผู้หญิงออกมายืนให้เพื่อนสังเกตความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไร  เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพราะอะไร?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ใช้ :
นักเรียนปั่นดินน้ำมันรูปตัวเอง
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ทุกส่วนของร่างกายล้วนสำคัญ”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร /นักเรียนรู้สึกอย่างไร / นักเรียนจะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร บ้าง?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
ใช้ :
นักเรียนนักเรียนทำใบงานเขียน  Web อวัยวะภายนอก/ในของร่างกาย /บอกหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  ตา  หู  จมูก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากเพลงที่ได้ร้อง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
นักเรียน Show and Share ใบงานเขียน web อวัยวะในร่างกาย
ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
ชิ้นงาน
- เขียนอวัยวะในร่างกายของฉัน
- ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเรา
- web อวัยวะในร่างกายของฉัน
ความรู้
นักเรียนเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างภาพกิจกกรรม
ตัวอย่างชิ้งาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 6 พี่ๆ อนุบาล 2 เรียนรู้กับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกร่างกาย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด พี่ๆคิดว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง ? พี่ไดมอนด์:ขาทำให้เราเดินได้ครับ พี่สายไหม: ตามีประโยชน์ทำให้เรามองเห็น พี่พลอยใส: พี่หูทำให้เราได้ยินเสียงเพื่อนพูดด้วยค่ะ นักเรียนเขียน Wed อวัยวะในร่างกายของตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง นิ้วมือของฉัน ครูเล่านิทาน เรื่อง ทุกส่วนของร่างกายล้วนสำคัญ นักเรียนปั่นดินน้ำมันรูปของตัวเอง และประดิษฐ์ส่วนต่างๆ ของร่างกายจากจานกระดาษ ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ