เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับร่างกาย  โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
2


โจทย์ :
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “ร่างกาย 
Key  Question
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน หน่วย “ ร่างกาย ”
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย
Think  Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน เรื่อง “ตัวเรา “
- เพลง “ร่างกายของเรา”
- เกม ต่อจิ๊กซอร์รูปคน
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 - ครูเล่านิทานเรื่อง ตัวเรา เพื่อให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่อง คนมากขึ้น
  
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ :
ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคน ผู้หญิง ผู้ชาย
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?” “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าชื่อหน่วย ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคน โดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันตั้งชื่อ หน่วย โดยใช้  Blackboard  Share
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพ (Card & Chart) สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Q.1/2559
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนสังเกตใบหน้า ท่าทางของตัวเอง  เพื่อน และครูในอิริยาบถต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเพื่อนของเราแต่ละคนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?


เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งที่ได้สังเกตใบหน้า ท่าทางของตัวเอง  เพื่อน และครูในอิริยาบถต่างๆ
ใช้ :

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
-นักเรียนเล่นเกมต่อจิ๊กซอร์รูปคน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับคนมีอะไรบ้าง”? 
 - นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคนบ้าง?
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใน หน่วย “  ร่างกาย”
ใช้ :
- ครูเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นบนกระดานโดยใช้  
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 2
วันศุกร์ 1 ( ชั่วโมง )
ชง :
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในสัปดาห์ที่ 2 นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง / เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
นำเสนอชิ้นงานสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้

ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเรา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคน ผู้หญิง ผู้ชาย
- วาดภาพตัวละครที่ชอบในนิทาน


 ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับร่างกาย  โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้และอยากเรียนรู้
   - คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรูได้ อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรมสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย : “ร่างกายของหนู”

ระดับอนุบาล 2 Quarter 1 ปีการศึกษา 2559

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
     - คนมีกระดูก
     - คนมีสมอง
     - ร่างกายมีจมูก
     - คนมีหัวใจ
     - คนมีแขน
     - คนมีเท้า
     - คนมีฝาเท้า
     - คนมีมือ
     - ในร่างกายของคนมีเลือด
     - คนมีหูไว้ฟังเสียง
     - คนมีไส้
     - คนมีเอว
     -  คนมีตา
    - คนมีปาก
     - คนมีขา
     - คนมีปอด
     - คนมีหัว
    - คนมีหน้าผาก
   

-          ทำไมหัวใจต้องเต้น
-          ทำไมร่างกายของเราต้องมีกระดูก
-          ทำไมหูของคนเราต้องได้ยินเสียง
-          ไส้ของคนมีหน้าที่ทำอะไร
-          ตาทำไมต้องทำให้เรามองเห็น
-          ทำไหมคนเราเกิดมาต้องมีผม
-          ทำไมขาถึงทำให้เราเดินได้
-          ตับของคนมีไว้ทำไหม
-          ทำไหมคนต้องมีเส้นเลือด
-          ทำไมปากต้องพูดได้
-          ทำไมต้องมีคิ้วสองข้าง
-          ทำไมต้องมีลิ้น
-          คนเราทำไมต้องโตขึ้นทุกวัน
-          ทำไมคนต้องมีหน้าผาก
-          เสียงที่เราพูดมาจากไหน
-          ทำไมคนเราต้องมีฟัน
-          ทำไมคนต้องทานข้าว
-          ทำไมตนต้องมีขนตา
-          ทำไมคนต้องมีลูก


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์ที่สองนี้เด็กๆ ได้เลือกสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart วาดภาพสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ และสิ่งที่เด็กๆ อยากเรียนรู้ หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันตั้งชื่อโครงงาน และให้ยกมือเลือกชื่อที่ชอบที่สุดโดยได้ชื่อโครงงานว่า “ร่างกายของหนู”
    ต่อมาทุกคนได้บอกสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับคน ซึ่งทุกคนตอบได้ดีมากๆ เช่น พี่ไดมอนด์บอกว่า “คนมีกระเพาะอาหาร” พี่ออมแอ๋มบอกว่า “คนมีลำไส้ให้อาหารลงไป” พี่พลอยใส : เลือดไว้ไหลเวียนในร่างกายของคนเรา พี่อิมอยากรู้ว่า “ทำไมคนเราเกิดมาต้องเป็นเด็กก่อนทำไมถึงไม่โตเป็นผู้ใหญ่เลย” พี่กาย : อยากรู้ว่าตอนเป็นเด็กทำไหมต้องอยู่ในท้องแม่นานตั้ง เก้าเดือน พี่สาว : ทำไมคนเราต้องมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ