เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
5
โจทย์ :
โครงสร้าง  อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายโครงสร้างของคน, สัตว์ และพืช
Key  Questions
ทำไมคนต้องมีขาสองข้าง  ถ้ามีข้างเดียวจะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคน, สัตว์ และพืช / หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย
Wall  Thinking :
- ปะ ติดรูปพืชจากวัสดุเหลือใช้
- เขียน Web โครงสร้างตัวเอง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู
- บรรยากาศในชั้นเรียน
  - ผัก ผลไม้
  - นิทาน
  - คำคล้องจอง “Bodyร่างกาย

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง  “ ปาก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนคิดว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะ / โครงสร้างของสัตว์และพืช / ความเหมือนหรือความแตกต่างของอวัยวะระหว่างคน พืชและสัตว์
ใช้ :
นักเรียนปะ ติดรูปพืชจากรูปทรงที่กำหนด
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- นักเรียนท่องคำคล้องจอง Body ร่างกาย
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าโครงสร้างร่างกายของคนและสัตว์  เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงสร้างของคนและสัตว์
ใช้ :
นักเรียนเขียน Web โครงสร้างของคนและสัตว์
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูนำภาพปริศนาคำทายเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้จักอวัยวะส่วนไหนบ้าง  เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพปริศนาคำทาย
ใช้ :
ปั่นดินน้ำมันรูปโครงสร้างคนหรือสัตว์
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนสำรวจอวัยวะภายในร่างกายของตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  มีหน้าที่ทำอะไรได้บ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจอวัยวะภายในร่างกายของตัวเอง
 ใช้ :
นักเรียนประกอบอาหารจากที่เพาะถั่วเขียวในสัปดาห์ที่ 4  เมนูอาหาร เกี้ยวทอดใส่ถัวเขียวหมูสับ
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นำโครงสร้าง  พืช  สัตว์  ของจริงมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูให้นักเรียนอาสาผู้หญิง 1 คน  ผู้ชาย 1 คน ออกมายืนให้เพื่อนๆ สังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนเห็นอะไร  เหมือน  หรือต่างกันอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ  ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นจากการสังเกตร่วมกัน
ใช้ :
นักเรียน  Show and Share  Web โครงสร้างของคนหรือสัตว์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมปริศนาคำทาย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกประเภทของอวัยวะต่างตามความเข้าใจของตนเอง
- ครูนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนสังเกตโครงสร้างของสัตว์ และพืช

ชิ้นงาน
- ปะ ติดรูปพืชจากรูปทรงที่กำหนด
  - ปั้นดินน้ำมันรูปโครงสร้างของคนหรือสัตว์
  - เขียน Web โครงสร้างของคนและสัตว์

ความรู้
นักเรียนเข้าใจโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทานและทดลอง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของน้ำใน
สถานะที่ต่างกัน เช่น จากของแข็ง – ของเหลว,ของเหลว – ของแข็ง
- สังเกตความเหมือน / ความต่างของน้ำที่อยู่ในภาชนะต่างกัน
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 5 พี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อวัยวะส่วนต่างของร่างกาย โครงสร้างของคน สัตว์และพืช ครูเล่านิทาน เรื่อง ปาก เพื่อเชื่อมโยงไปที่อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยะส่วนใดบ้าง? พี่หนูยิ้ม : มีแขนค่ะ พี่เพลง : มีดวงตาค่ะ พี่สาว: มีปากไว้ทานข้าวค่ะ พี่โช๊ค : จมูกไว้ดมกลิ่นและหายใจครับ พี่ออม: มีมือไว้เขียนหนังสือค่ะ พี่จินจู : พี่หูได้ยินเสียงค่ะ ในสัปดาห์นี้พี่ๆอนุบาล 2 ได้เรียนรู้การประกอบอาหาร เมนูอาหาร เกี้ยวทอดใส้ถั่วงอกหมูสับ ซึ่งได้เรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่ 4 และในสัปดาห์ที่ 5 ได้ลงมือประกอบอาหาร พี่ๆ ได้เก็บถั่วงอกที่เพาะไว้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 แล้วนำมาล้างให้สะอาด และช่วยกันหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อจะนำมาทำเป็นใส้เกี่้ยวทอด นำถั่วงอกที่หั่นเสร็จแล้วมาผัดใส่หมูสับ พี่อนุบาล 2 ช่วยกันตักใส่แผ่นเกี้ยวแล้วห่อ แล้วนำมาทอด และรับประทานร่วมกัน พี่ๆ ทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมและตื่นเต้นในการได้ออกมาทอดเกี่้ยว พี่กาย: อร่อยมากเลยครับ พี่ใบพลู : หนูว่าถ้าใส่ใส้เยอะๆจะอร่อยมากเลยค่ะ พี่ๆอนุบาล 2 ทำใบงานโครงสร้างของตัวเองทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ