เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)นักเรียนเข้าใจการดูแลรักษาตนเอง การเจริญเติบโต แข็งแรงสมวัย ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  “สามารถพูดอธิบายความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้”

Week
lnput
Process
Output
Outcome
   10


โจทย์
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอื่น
Key  Questions
 คนมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
 นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิตอื่น
Wall  Thinking :                 
 - วาดภาพระบายสีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอื่น
 - Flow Chart การประกอบอาหาร
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
 - บรรยากาศในชั้นเรียน
  - นิทานเรื่อง “สามัคคีไม่มีทะเละ”
  - วัตถุดิบในการประกอบอาหาร
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “สามัคคีไม่มีทะเลาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“มีตัวละครใครบ้าง  รู้สึกอย่างไร”?
เชื่อม :
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ฟัง
ใช้ :
นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาคน
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 - ครูเล่านิทานเรื่อง ธรรมชาติรอบตัวพร้อมวาดภาพประกอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งมีชีวิตอื่น
  - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - นักเรียนจะช่วยดูแลธรรมชาติได้อย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิตอื่น
ใช้ :
นักเรียนปะติดวัสดุจากธรรมชาติ
วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ออกกำลังกาย” พร้อมทำท่าทางประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเต้นประกอบเพลง
ใช้ :
นักเรียนปั่นดินน้ำมันรูปตัวเองและสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่ชอบ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีส่วนประกอบจากสัตว์และพืช
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จะเป็นอย่างไรถ้าบนโลกนี้ไม่มีอาหารที่มีประโยชน์ทาน   แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง? เพราะอะไร”?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมนูอาหารที่จะทำ  พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ใช้ :
- เขียน Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
- นักเรียนประกอบอาหารจากสัตว์และพืช
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )

ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับนิทานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :
นักเรียน  Show  and  Share  เขียน Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร


ภาระงาน
 พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเมนูอาหาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีส่วนประกอบจากสัตว์และพืช
ชิ้นงาน
เขียน Flow Chart ขั้นตอนการประกอบอาหาร
  - ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองและสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ
  - ปะ ติดรูปภาพจากวัสดุธรรมชาติ

ความรู้
“สามารถพูดอธิบายความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้”
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่งต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู
ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

                                                                  ภาพกิจกรรม


ภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 10 พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เพียง 2 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องวันเข้าพรรษา พี่ๆ อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต (คน พืช สัตว์) สัปดาห์นี้พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ช่วยกันคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคน พืช สัตว์ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างซึ่งทุกคนก็สามารถคิดได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ เช่น พี่ไดมอนด์ :บอกว่าต้นไม้ประโยชน์ต่อคนช่วยปล่อยก๊าชออกซิเจนให้เราได้หายใจได้ครับ และช่วยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่นกได้ทำรัง พี่แสตมป์ : มีผักมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราครับ ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้วาดภาพระบายสีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ